1 maj 2015

Talar Bibeln om eviga straff? Om Matt 25:46

Kommentar till Matt 25:46

Det vanligaste bibelstället jag möter när ämnet kommer upp är Matt 25:46, avslutningen på Jesu berättelse om hur det ska bli när han kommer tillbaka och ska skilja folken från varandra:
Och dessa skola då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."
”Om straffet är tidsåldrigt och tidsbegränsat, då är ju också den rättfärdiges tillvaro tidsbegränsad. Jag trodde att jag skulle få leva för evigt.” Låt oss svara på det!
Läs hela berättelsen i Matt 25:31-46! Vi märker då att just denna domsscen inte främst handlar om enskilda individer, utan om nationer. Ordet ethnos används av Paulus om hednakristna. I GT används motsvarande hebreiska ord gojim enbart om hedningar, folkslag som inte tillbad Herren.
Utifrån Jesu undervisning ser vi att städer som Kapernaum, Korasin, Tyrus, Sidon, Sodom etc ska dömas, Matt 11:21-24, liksom hela nationer ska dömas. Hur detta ska gå till, då ju städer och nationer utgörs av enskilda individer framkommer inte, men det ska bli spännande att se!
Avgörande för en nation är alltså enligt Matt 25 hur den bemöter nödlidande människor. Den som stänger sitt hjärta och landets portar för främlingen, den hungrige och nakne, kommer att räknas bland getterna.
Lägg också märke till att underlaget för domarna grundas på gärningar, inte på om man bekänt sig tro på Jesus.
De som gjort ont kommer att straffas för sin ondska. Men är straffet verkligen evigt - oändligt utan slut? Som vi sett betyder aionios, som här är översatt med evigt, tidsåldrigt eller eoniskt. Det handlar om ett begränsat straff som  motsvarar handlingens gravhet.
Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp.
Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.
                 Luk 12:47-48
Utifrån Jesu ord är det orimligt att han skulle mena att den som gjort så gott han kunnat utifrån sitt samvete och det ljus han har haft skulle dömas till samma straff som den förhärdade illgärningsmannen.

Olika innebörd i ordet ”straff”

Låt oss nu studera ordet för ”straff”.
Ordet som används här i Matt 25:46 är substantivet kolasin. Det betyder ”fostran, tuktan, korrektion, att beskära som när man beskär träd och buskar för att de ska bära mer frukt.” (De tiotal lexika och ordböcker jag kollat anger denna betydelse.)
Motsvarande verb kolazo  (kolazw) betyder att ”kvista, toppa träd, trimma, hämma, hejda, tukta, fostra”. I passiv form betyder det att ”lida förlust”. Philo[1] använder ordet som något som leder till befrielse och välsignelse.[2]
Verbet kolazo används i NT två gånger, i Apg 4:21 och 2 Petrus 2:9.
Då hotade de dem än en gång och lät dem sedan gå, eftersom de för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem. Ty alla prisade Gud för det som hade hänt.
Här används ordet kolazo när medlemmarna i Stora Rådet skulle hitta ett lämpligt straff för Petrus och Johannes som botat den lame mannen i Sköna Porten. Av sammanhanget är det ju tydligt att det inte handlar om ett evigt straff, utan ett tidsbestämt straff i den här tiden. Syftet med straff inom rättsväsendet är (förhoppningsvis) att få den straffade att tänka efter konsekvenserna av sina handlingar och vända om till ett acceptabelt beteende.
Lägg nu märke till att samma ord används i 2 Petrus 2:9:
Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa [eller fostra, tukta, korrigera] dem fram till domens dag,
(Jämför den rike mannen i Luk 16)
Kan det inte vara så att syftet med korrektionen, avkvistningen, också här är att individen ifråga ska vända om från sin onda väg?

Josefus bidrag

Vad gäller livet efter döden berättar den judiske historieskrivaren Josefus[3] något mycket intressant. Han skriver att fariseerna och de skriftlärda på Jesu tid trodde på ett evigt straff och evig plåga. De använde ord som betydde evig, adialeiptos,  och för ordet ”straff” använde de ordet timoria. Men när Jesus talade om ”evigt straff” så använde han inte samma ord! Detta tyder på att han inte delade judarnas syn på eviga straff. Jesus använde istället aionoios kolasis (eller i böjd form kolasin aionion om man ska vara petig), som alltså betyder tidsåldrig tuktan/fostran/avkvistning. Jesus talade alltså till skillnad från fariseerna om en begränsad tid. Och han använde ett ord som syftade till bättring och förändring istället för timoria som betydde straff i bemärkelsen hämnd. I det senare fallet förväntas ingen förändring av den straffade.
Fariseerna trodde, enligt Josefus, att de orättfärdiga själarnas öde var aidios eirgmos, ett evigt fängelse, och att de straffades med adialeiptos timoria, evig hämnd.[4]
Även den grekisk-judiske filosofen Filon (25 f Kr - ca 40 e Kr) använde sig av samma grekiska ord som betydde evig, när han talade om döden.[5]

När Jesus använder ordet kolasin

 i Matt 25:46 talar han alltså om att de går bort från honom för att bli korrigerade och tuktade. Det orena ska skäras bort. Vi har skäl att anta att när detta verk är fullbordat är deras dimsyn förbytt i klarsyn och de blir villiga att ta emot rening i Lammets blod.

Timoria - straff som hämnd

I NT förekommer alltså ytterligare ett ord som översatts med ”straff”, nämligen substantivet timoria och motsvarande verb timoreo
Verbet betyder i NT ”hämnas på, straffa; av: timoros, egentligen en som vakar över någons ära; hjälpare, hämnare”[6]
Aristoteles definierade de två orden i sin Rhet 1, 10, 17 som att kolasis innebär korrigering, medan timoria används när det handlar om att tillfredsställa den som vill hämnas.
Låt oss se några bibelställen som använder timoria istället för kolasin:

Apg 26:11

Före Paulus dramatiska möte med Herren Jesus förföljde han besinningslöst lärjungarna.
Och överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. Ja, i mitt vilda raseri förföljde jag dem till och med i utländska städer.
Driven av religiös nitälskan tvingade han dem att häda. Saulus andades ”hot och mordlust” och ordet timoria passar ju bra i det sammanhanget. Det var inte utifrån kärlek han jagade dem. Hans ambition var inte att fostra dem, utan att döda dem.

Hebr 10:29

Nästa bibelställe som använder ordet timoria är Hebr 10:29. Av sammanhanget ser vi att det handlar om Guds hämnd (precis som Aristoteles definierat), och gäller bara människor som begått den oförlåtliga synden.
Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna.
Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom.
Hur mycket strängare straff [timoria] tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande?
Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.
Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.
                 Hebr 10:26-31
Om den oförlåtliga synden säger ju Jesus själv att den inte ska bli förlåten varken i denna tidsåldern eller i nästa, Matt 12:32. Men kanske vi vågar tro att den blir förlåten i den tidsålder som kommer därefter? Om det vet vi inget. Men det är förmodligen rätt få människor som tillhör den kategorin.
 Gud hatar synden och tolererar inte att någon stjäl den ära som enbart tillkommer honom. Den som hårdnackat står emot Guds egen Ande kommer att få sitt straff.

Slutsats om Matt 25:46

Oavsett om domsscenen gäller nationerna eller den enskilda individen eller båda, så har vi sett att straffet som utmäts är begränsat och beror på hur allvarlig försyndelsen är. Vi har sett att Jesus valt att använda ordet kolasin istället för timora för att beskriva att straffet handlar om en tuktan och fostran som har till syfte att få den dömde att vända om. Hade domen handlat enbart om Guds helighet och krav på hämnd hade ordet timoria använts. 
De rättfärdiga får på motsvarande sätt tidsåldrigt liv, alltså del i det messianska tusenåriga riket. Domen handlar för deras del inte alls om att få evigt liv. De som frias i domen får gå in i ett paradisiskt rike som dock är begränsat. Döden är inte övervunnen, utan bara uppskjuten till högre ålder (se Jes 65:20, 22).
Denna domstol handlar alltså inte om vilka som är evigt frälsta respektive förlorade. Det handlar om vilka som får vara med i tusenårsriket och vilka som i stället, på grund av sin kärlekslöshet gentemot sin nästa, får gå bort till mångårig tuktan.
Den som hör och tror Jesu ord kommer inte under någon dom, enligt Jesus i Joh 5:24, utan har redan övergått från döden till livet.

Fler inlägg inom samma ämnesområde:

Läs mer utförligt om detta i vår bok "Tidens fullbordan"!
[1] Philo av Alexandria (20 f Kr – 50 e. Kr), en hellenistisk judisk bibelfilosof född i Alexandria.
[2] Theological dictionary of the New Testament, artikel kolazo och kolasis, sid 451
[3] Josefus (hebreiska Josef ben Matitjahu, latin Flavius Iosephus), född i Jerusalem 37 eller 38 e.Kr., troligen död kort efter år 100, var en judisk historiker.
Josefus två viktigaste verk är Om det judiska kriget (han upplevde själv Jerusalems förstöring år 70) ochJudiska fornminnen. Båda dessa ger ovärderlig information om hans tids judendom. Han anses vara den förste utombibliska författare som nämner Johannes DöparenJesus och Jakob, Jesus bror.

[4] Josephus, "Antiq." and "Jewish Wars."
[5] "De Præmiis" and "Poenis" Tom. II, pp. 19-20. Mangey's edition.
[6] Illustrerat Bibellexikon, spalt 5310.

6 kommentarer:

 1. All annan undervisning jag läst hos er är super-super sunt med kärlek och omdöme. Men denna undervisning köper jag inte! Vi kan inte börja ändra på Bibelns budskap och översättning så vi får en ny lära.

  Är ingen teolog, o det skall man inte behöva va heller för att läsa Bibeln. Vill dock bara ge en sida som har översatt ordet evig i olika översättningar:

  http://sv.bibelsite.com/greek/aio_nion_166.htm

  Jesus varnar oss flera ggr för Gehenna. Joh 3:16 kan de flesta kristna. Upp 20:15 " Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön". Vi kan inte förklara bort detta.
  Jag tror heller inte att det är djävulen som har gett människor syner om helvetet. Finns många som Jesus har visat helvetet för, för att varna oss. En finsk biker-kille jag pratat med, var en hårding, kriminell mm fick komma till andra sidan efter en mc-olycka. Han visades helvetet av Jesus, det var fruktansvärt. Han fick återvända för att varna andra om detta. Han delar alltid ut sitt vittnesbörd om detta vid biker-träffar. En bok av Anita Barker (2000) beskriver 7 barn i Uddevalla som fick komma till himlen och uppleva underbara saker,men blev också visade helvetet en kort sekvens. Plus en massa andra vittnesbörd också!

  Människors vittnesbörd bekräftar Bibelns budskap om en himmel och ett helvete. Sedan kan inte jag vare sej förklara el förstå allt,men det överlämnar jag till Gud fadern själv. I min begränsade värld kan jag väl tycka att saker är ting är orättvisa, en del för höra evangelium 100 ggr, andra ingen gång, vi har olika levnadsbetingelser och förhållanden.

  Vad är rättvist? Tror inte vi kan ställa de frågorna för vi kan inte ge några svar. Gud Fadern och Jesus har svaren och är svaret. Han har allt i sin hand, o vi får förtrösta på att han dömer rättvist. Det är inte min sak att förstå allt, Gud som har hela universum i sin hand han har också hand om oss.
  Vår sak är att tro ordet - att inget lägga till eller dra ifrån - och i kärlek lyda det och handla efter det! Är min fulla övertygelse att det blir en villfarelse för människorna att bortförklara helvetet. Sedan skall vi inte fokusera på detta, utan på Jesu kärlek för att människor skall bli frälsta!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, Anonym!
   Vi förnekar inte helvetet (även om termen är obiblisk och förvirrande). Vi har ju själva publicerat en bok med en NDU av helvetet. Den heter "Så upplevde jag döden" och är skriven av Howard Storm. Men det är viktigt att se hur detta helvete ser ut och inte låta fienden måla upp det på sitt sätt. Visst är det fruktansvärt! Vi förnekar inte detta!
   Skulle du kunna ge mig biker-killens vittnesbörd? Jag vill gärna läsa det i detalj. Kanske finns det på nätet, eller så ber du honom att mejla det till mig. / Hälsningar Peter Wallgren peter@vingarden.org

   Radera
  2. Hej Anonym!
   Tack för din kommentar!

   Självklart förnekar vi inte helvetet. Det har visst blivit missförstånd ang detta, då jag vänder mig mot att man översätter tre olika platser med helvetet i Svenska Folkbibeln. Hades är dödsriket där de ogudaktiga förvaras i väntan på domen. Abyssos däremot är en plats avsedd för djävulen under tusenårsriket. Tartaros ytterligare ett ställe som inte är avsett för människor. Men helvetet som begrepp - ett fruktansvärt pinorum - har jag aldrig förnekat!

   I ett kommande inlägg ska jag visa att Jesus själv bevisar att ordet aion inte kan betyda evighet. Skriften själv bevisar detta på många ställen.

   Ang länken du skickat mig så är det inte substantivet aion, utan adjektivet aionios (finns i olika böjningsformer), och med adjektivet förhåller det sig på ett annorlunda sätt, men jag får återkomma med det.

   De bibelöversättningar som redovisas på länken är dock alla påverkade av traditionen från Augustinus. I serien "Vad händer efter döden?" har jag ingående visat på hur traditionen och den latinska översättningen påverkat kristenheten och hur man övergett Skriften själv som ju är skriven på hebreiska, arameiska och grekiska. http://www.vingarden.org/catalog/product_info.php?cPath=32&products_id=1161 Undervisningen finns också på mp3 och CD om man vill ha billigare alternativ.
   http://www.vingarden.org/catalog/product_info.php?cPath=2_9&products_id=1162

   Titta gärna på del 4 och del 10 i serien på www.vingarden.org !
   Guds välsignelse över dig!

   Radera
  3. Här kommer bevisen för att Skriften själv utifrån grundtexten aldrig menar att aion betyder evighet, utan det bibelöversättarnas tanke om evigheten som fått styra i strid mot bibeltrohet.
   http://madeleine-wallgren.blogspot.se/2015/05/skriftens-eget-bevis-for-att-aion-inte.html

   Radera
  4. Hej! Nu har vår omfattande bok med utförliga svar på dina synpunkter kommit ut. Den heter "Tidens fullbordan" och säljs just nu tillsammans med en gratis gåva värd 139-235:-. Se http://www.vingarden.org/catalog/index.php?cPath=23_1
   Självklart förändrar vi inte Bibelns budskap, utan tvärtom avslöjar vi de traditioner som av olika skäl dolt sanningar i Guds ord. Jag håller Guds ord för större trovärdighet än gamla traditioner vi hört så många gånger att vi därför tror på dem. Gud välsigne dig!

   Radera
 2. Intressant kontrast mellan språkbruket hos Jesus gällande den kommande domen jämfört med hur fariseerna beskrev den. Tack för en intressant artikel och kul att se att delar av den återfinns i boken.

  SvaraRadera